O projekcie

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii (systemu diagnostycznego) do zaawansowanej diagnostyki zużycia elementów wymiany ciepła w kotle i zapobiegania stanom awaryjnym wynikającym
z niekontrolowanej erozji w komorze paleniskowej. Niekorzystne zjawiska erozyjne/korozyjne elementów metalowych kotła implikują poważne problemy eksploatacyjne użytkowników tego typu bloków energetycznych, w tym częste nieplanowane i wymuszone przestoje w pracy kotła fluidalnego w celu wymiany jego uszkodzonych elementów – ścian ekranowych w komorze paleniskowej kotła.
Postępujące zjawiska erozyjne i korozyjne kotłów fluidalnych wpływają także na pogarszanie się warunków wymiany ciepła i powstawanie osadów. W celu rozwiązania pojawiających się problemów eksploatacyjnych kotłów fluidalnych należy zidentyfikować miejsca występowania i intensywności
erozji/korozji w komorze paleniskowej kotła oraz opracować skuteczne rozwiązania służące monitorowaniu i predykcji zużycia materiałów ścian ekranowych, czemu służyć będzie realizacja niniejszego projektu. W konsekwencji poprawi się ekonomiczna efektywność eksploatacji bloku.

Finalnymi rezultatami całego projektu będą:

  • System diagnostyczny do monitoringu stanu technicznego elementów wymiany ciepła w kotle, mogący pracować w wysokich temperaturach.
  • Procedura realizacji pomiarów oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników w kontekście predykcji zużycia erozyjnego powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej oraz prognozowanej skali niezbędnych remontów.

__________________________